NOS SÉMINAIRES

Le Domaine du Mas Blanc
Route de Theza
66200 Alénya

 

12 & 13 septembre 2020

 • Âsana : Surya namaskar – Chandra namaskar – Krya
  Recherche de l’aplomb
 • Pranayama : Nadi Shodana
 • Bija : Gayatri mantra
 • Mudra : Namaste – Anjali – Gyan ou Chin – Jnana mudra
 • Bandha : prise de conscience
 • Anatomie : les différentes “structures” du corps humain
young-girl-practicing-mudra-close-up-PYFTMWD

3 & 4 octobre 2020

 • Âsana : Karnapida âsana
 • Pranayama : Kapalabhati
 • Mudra : Udana mudra – Akasa mudra
 • Bandha : Jalandhara bandha
 • Anatomie : l’axe vertébrale
Languedoc Roussillon FFHY Uncategorized 269

31 octobre & 1er novembre 2020

 • Âsana : L’assise
 • Bija : OM
 • Mudra : Vyana mudra – Yoni mudra
 • Bandha : Tri bandha
 • Anatomie : le tronc & le bassin
FFHY Uncategorized 224

9 & 10 janvier 2021

 • Âsana : Virabhadraasana
 • Pranayama : Bastrika
 • Bija : Lam
 • Mudra : Privithi mudra
 • Bandha : Ashvini mula – Mula bandha
 • Anatomie : les hanches, membres inférieurs
Languedoc Roussillon FFHY Uncategorized 270

13 & 14 février 2021

 • Âsana : Salabhasana
 • Pranayama : Vitali/sikari
 • Bija : Vam
 • Mudra : Varua mudra
 • Anatomie : la cage thoracique
Languedoc Roussillon FFHY Uncategorized 265

13 & 14 mars 2021

 • Âsana : Jathara parivartasana
 • Pranayama : Antar – Bahir – Kumbaka
 • Bija : Ram
 • Mudra : Surya mudra
 • Bandha : Uddiyana bandha
 • Anatomie : mécanisme de la respiration
Languedoc Roussillon FFHY Uncategorized 266

10 & 11 avril 2021

 • Âsana : Ushtrasana
 • Pranayama : tous pranayama
 • Bija : Yam
 • Mudra : Vayu mudra
 • Anatomie : la ceinture scapulaire & l’épaule
FFHY Uncategorized 73

22 & 23 mai 2021

 • Âsana : Eka pada uktakasana – Équilibre méditation
 • Pranayama : Bramari
 • Bija : Ham mantra
 • Mudra : Akash mudra
 • Bandha : Jalandhara bandha
 • Anatomie : le crâne & le cerveau
FFHY Uncategorized 77

5 & 6 juin 2021

 • Âsana : Shavasana – le Yoga Nidra
 • Anatomie : les cinq sens
FFHY Uncategorized 50